September 20, 2020, 8:28 am
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Scoli si gradinite

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Şcoala de Arte şi Meserii „Doctor Emanuiel Rigler“

Misiunea şcolii poate fi rezumată în câteva cuvinte.

„Şcoala este sacră deoarece prin credinţa în cultură, în educaţie, prin strădaniile didactice de învăţare iluminează minţile, curăţă sufletele copiilor.

Şcoala duce mai departe cei şapte ani de acasă, educând şi formând tânăra generaţie, îmbinând metodele tradiţionale cu cele inovatoare moderne .

În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început,

  "SA FACEM SINGURI CEEA CE AŞTEPTĂM DE LA ALŢII !“

  Obiectivul general al dezvoltării instituţionale îl constituie creşterea calităţii învăţământului, sporirea rolului social al educaţiei şi îmbunătăţirea relaţiilor şcoală-comunitate prin:

  a) contribuţia efectivă la dezvoltarea conţinutului şi a metodelor de predare, utilizând în mod inovator noile tehnologii de informare şi comunicare;

  b) promovarea învăţării prin implicare activă;

  c) optimizarea procesului de învăţământ prin receptivitate la toate cerinţele reformei;

  d) pregătirea elevilor pentru integrarea lor cu succes în viaţa socială, promovarea colaborării între şcoli;

  e) selectarea şi pregătirea elevilor dotaţi pentru valorificarea maximă a capacităţii acestora;

  f) dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico – materiale a şcolii;

  g) schimbarea mentalităţii în privinţa comunicării în scopul deprinderii elevilor de a primi şi a transmite mai uşor informaţiile;

  h) modernizarea mijloacelor de comunicare;

  Colectivul de cadre didactice al şcolii doreşte să îmbunătăţească calitatea procesului instructiv – educativ, să asigure baza materială a şcolii, să pregătească elevii pentru a fi capabili să se integreze rapid în societate.

  Şcoala se adresează tinerilor de 6 – 17 ani care au obligativitatea de a urma cursurile gimnaziale şi cursurile preuniversitare (SAM) ‑ învăţământul de zece ani fiind obligatoriu.

  Se urmăreşte prin activitatea educaţională desfăşurată, ca fiecare elev absolvent al clasei a VIII – a să deţină un bagaj informaţional optim.

  Cadrele didactice şi conducerea şcolii menţin o permanentă legătura cu Consiliul Local, poliţie, dispensarul medical, biserica - instituţii cu care şcoala are o bună colaborare.

  În realizarea obiectivelor şi conţinuturilor curriculumului local este foarte importantă opinia diverselor grupuri de interes: părinţi, elevi, corpul profesoral, administraţia locală.

  Este popularizată activitatea şcolii, sunt prezentate cele mai bune creaţii literare, meşteşugăreşti, plastice prin organizarea de expoziţii, sunt marcate sărbătorile de iarna, 8 Martie, sfârşitul anului şcolar prin serbări şi întâlniri.

  Localitatea Ştefan cel Mare este situată la 17 km de Piatra Neamţ - reşedinţa judeţului Neamţ, pe drumul ce leagă aceasta de Hanul Ancuţei. În centrul localităţii se află Şcoala cu clase I-VIII Ştefan cel Mare, astăzi cu denumirea de Şcoala de Arte şi Meserii „Doctor Emanuiel Rigler“.

  S.A.M. “Dr. Emanuiel Rigler” poartă denumirea profesorului universitar Emanuiel Rigler. Fondator al şcolii de terapeutică medicală, biochimist şi farmacolog, prim epitrop al Casei Sf. Spiridon din Iaşi, prodecan al facultăţii de medicină din Iaşi, politician şi filantrop. Ajuns proprietar al moşiei din satul Şerbeşti, donează comunei terenul pentru şcoală în anul 1908 cu obligaţia ca aceasta să-i poarte numele şi să nu fie schimbată niciodată destinaţia terenului.

  Satul Ştefan cel Mare este un sat vechi, păzit parcă la intrare de „un soldat“- Stânca de la Şerbeşti, sat cu tradiţii, ce poartă numele celui mai mare domnitor al Moldovei – Ştefan cel Mare. Vechimea aşezării este dovedită de biserica din sat, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, dar şi de Stânca de la Şerbeşti.

  Stânca de la Şerbeşti este menţionată în documente, încă din 1495 şi este considerată monument al naturii, conţinând urme ale diferitelor tipuri de faună marină, ceea ce demonstrează existenţa cu câteva milioane de ani în urmă a mării Sarmatice în această zonă.

  Şcoala a fost înfiinţată în 1885 cu un post de învăţător şi 10 elevi, funcţionând într-o anexă a Primăriei. De la înfiinţare şi până astăzi şcoala a asigurat condiţii pentru culturalizarea tinerilor satului, şi mai târziu pentru instruirea şi educarea tinerelor generaţii de elevi în spiritul valorilor democratice şi în concordanţă cu profilul tinerilor absolvenţi.

  Astăzi Şcoala generală din Ştefan cel Mare are în subordine alte trei şcoli:

  • Şcoala cu clasele I-IV Ghigoeşti situată la 12 km de centrul comunei;
  • Şcoala cu clasele I-IV Cîrligi situată la 3 km ‚faţă de centrul comunei ;
  • Şcoala cu clasele I-IV Soci aflată momentan în conservare şi desfiinţată ca structură datorită numărului mic de elevi.

  Alcătuită din două corpuri de clădire legate unul de altul printr-un culoar, primul construit în anul 1971 şi al doilea în 1979, şcoala constituie astăzi un locaş modern de educaţie pentru un număr de 229 elevi.

  Clădirea în suprafaţă totală de 1120,64 m2, cu două nivele, formată din parter şi etaj cuprinde:

  - un număr de 14 săli de clasă, trei dintre acestea cu destinaţia: sală de sport, laborator (fizică, chimie) şi un laborator modern de informatică cu 21 calculatoare legate în reţea, o multifuncţională şu un scanner);

  - cancelarie profesori în suprafaţă de 38 m2,

  - cabinet director şi secretariat  în suprafaţă de 37 m2

  - bibliotecă dotată cu mobilier şi volum de carte nou necesar activităţilor de documentare, un televizor, un video-proiector, un aparat video, o combină muzicală cu CD, un calculator Pentium IV, o multifuncţională, un ecran proiecţie şi un flip-chat.

  Terenul de sport situat în partea dreaptă a şcolii are o suprafaţă de 584 m2.

  Grădina şcolii situată în faţa, are o suprafaţă de 393 m2. Pe aceasta au fost plantaţi puieţi de pomi fructiferi (meri, pruni) . În centrul grădinii veghind parcă şcoala se află Monumentul Eroilor, construit de către Primăria Ştefan cel Mare în colaborare cu Asociaţia Veteranilor de Război.

  În apropierea şcolii într-un local separat îşi desfăşoară activitatea preşcolarii comunei. Corpul de clădire în care se află Grădiniţa Ştefan cel Mare are în componenţă 3 săli de clasă, o cancelarie, o sală de materiale şi o magazie de lemne. Pentru o bună desfăşurare a activităţii la grupele de preşcolari, sălile de clasă au fost dotate cu parchet şi mobilier nou .

  • Populaţia şcolară de la nivelul întregii comune este prezentată în următorul tabel

  Numărul de preşcolari

  Numărul elevilor din învăţământul primar

  Numărul elevilor din învăţământul gimnazial

  Total preşcolari şi elevi

  80

  138

  143

  361

  Deplasarea elevilor la şi de la şcoală se realizează cu două microbuze şcolare aflate în custodia Primăriei, microbuze care transportă elevii din satele Ghigoeşti, Cîrligi şi Soci.

  Date referitoare la pregătirea profesională a cadrelor didactice:

   

  Cadre didactice

   

  Total

  din care :

  Cu gr.I

  Cu gr.II

  Definitiv.

  Debutant

  Supl.

  calif.

  Supl

  necalif

  Titulari

  Educatoare

  4

  1

  2

  1

  -

  -

  4

  Învăţători

  8

  4

  3

  1

  -

  -

  8

  Profesori

  12

  4

  1

  5

  2

  5

  -

  6

  1. Rezultate deosebite – premii la diferite concursuri
  • Premiul I, II, III şi Menţiuni
   • la concursuri naţionale: „Fantezii de iarnă“ , „Fantezii de primăvară“, „Culoarea poeziei eminesciene“, „Pentru sănătatea pământului“,  „Un mediu curat începe cu tine“
   • la concursuri judeţene: „Învierea domnului“, „24 ianuarie“, „Mărţişorul prieteniei“,
   Rezultate deosebite
   • punctaje mari obţinute la diferite concursuri: „Cangurul matematic“, „Canguraşul poveştilor“, „Evaluare naţională în educaţie“, olimpiade locale şi judeţene, etc.
   2. Activităţile extracurriculare ale şcolilor şi grădiniţelor din comună:
  • Păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor: „Obiceiul este geamănul naturii“

  3. Cercuri şcolare:

  • „Prietenii pompierilor“ – locul III la faza judeţeană -2009
  • „Cu viaţa mea apăr viaţa“ locul I la faza judeţeană -2009, locul II la faza interjudeţeană desfăşurată la Bacău 2009

   

  Cerc literar - Editarea revistei şcolare „Pentru NOI“

  4.  Proiecte şi parteneriate:
  • „Ocolul infinitului mic plecând de la pitic“ – acţiuni de ecologizare a comunei
  • „Din suflet de copil pentru suflet de copil“ – proiect desfăşurat cu Casa de copii Piatra Neamţ
  • „Pe urmele lui Creangă“
  • „Human mai brother“ – plantare de puieţi
  • „Împreună vom reuşi“- proiect în parteneriat cu CSEI Ştefan cel Mare
  • „Să citim pentru mileniul III“ parteneriat cu Biblioteca G.T. Kirileanu
  • „Cartea este întâiul mare poem al unui popor“ – parteneriat cu Biblioteca Girov
  • „Prima mea afacere“
  • „Întoarcerea la etichetă“ proiect cu Asociaţiile ,, Sănătate educaţie şi familie” şi ,,Exploratori pentru viitor”.

  CONDUCERE

  • Director Ventaniuc Cezar Viorel
  • Secretar Maties Iuliana
  • Contabil Băeşu Elena

  CONTACT

  Şcoala de Arte si Meserii "Emanuiel Riegler"  Ştefan cel Mare

  Tel./ fax 0233 / 292021

  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

  Proiect SIPOCA35

  Banner

  VIZITATORI PE SITE

  We have 8 guests online