May 24, 2018, 10:27 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL MARE

CAPITOLUL I .

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art.1 Consiliul local este autoritate a administratiei publice locale şi se compune din consilieri aleşi în conditiile Legii nr. 67/2004 privind alegerile locale.

Art.2 Numarul membrilor consiliului local se stabileşte prin ordin al prefectului, în functie de populatia oraşului la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile.

Art. 3 (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfaşurarii alegerilor va avea loc şedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati aleşi, la şedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin ordin.

(2) Şedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor aleşi. În cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, şedinta se va organiza, in aceleaşi conditii, peste trei zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare, reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste trei zile , in aceleaşi conditii.

(3) În situatia in care consiliul nu se poate reuni nici la ultima convocare, datorita absentei, fara motive temeinice, a consilierilor prefectul va declara, prin ordin, vacante locurile consilierilor aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele treiconvocări anterioare. Daca aceştia nu pot fi inlocuiti cu supleantii inscrişi pe listele respective, se vor organiza alegerile de completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii privind alegerile locale nr. 67/2004 .

Art. 4 ( 1) Şedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri, precum şi cei doi asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor şedintei. Asistenti ai preşedintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

(2) Dupa preluarea conducerii şedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul oraşului prezinta preşedintelui de varstă şi asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati aleşi şi pe cele ale supleantilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitateade consilier.

(3) Daca primarul declarat ales a candidat şi pentru functia de consilier şi a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.

 Art. 5 La şedinta de constituire legal intrunita poate participa şi primarul care a fost declarat ales, ehiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

Art. 6 (1) La reluarea lucrarilor consilierii declarati aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de maini, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri. Numarul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de varsta. Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului.

(2) Desemnarea Candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit art. 5, alin.(2). Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.

(3) Preşedintele de şedinta supune la vot candidaturile facute in ordinea descrescatoare a marimii grupului de consilieri care au facut propunerile.

(4) Consilierii aleşi hotarasc prin vot deschis asupra fiecarei propuneri, alegerea membrilor comisiei facandu-se prin votul majoritatii consilierilor prezenti la şedinta de consiliere.

Art. 7 (1) Dupa alegerea comisiei de validare preşedintele de şedinta dispune o noua pauza, in timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de varsta şi elaboreaza propunerile de validare sau invalidare a mandatelor, incheindu-se in acest scop un proces-verbal.

(2) Daca primarul al carui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin funcţii incompatibile, opteaza inscris pentru renuntarea la funqia de consilier, va fi examinat in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor, de pe aceeaşi lista in ordinea in care cei in cauza au fost inscrişi pe lista de candidati.

(3) Invalidarea alegeii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibiliate stabilite expres prin lege sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile Legii privind alegerile locale.

Art. 8 Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevazuta la art. 6, alin. (3).

A rt. 9 (1) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotararea nr. 2 care se comunica de îndată consilierilor care au absentat motivat.

(2) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la şedinta. Persoana al carui mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

Art. 10 (1) Dupa validarea mandatelor consilierii depun in fata consiliului local următorul juramant in limba română Jur sa respect Constitutia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binelelocuitorilor comunei Girov. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

(2) Juramâmtul se depune dupa urmatoarea procedura :

Secretarul comunei va da citire juramântului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordinea alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constiutie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stangă atat pe Constitutie cât şi, daca este cazul, pe Biblie; şi va pronunta cuvantul Jur”, dupa care va semna juramantul de credinţă care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Juramantul se semneaza în doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmânează consilierului.

(4) Consilierii care se declara atei sau care au o alta credinta, decat cea creştina, pot depune juramantul făra formula religioasa. În acest caz juramântul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

(5) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza in procesul verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic.

(6) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local preşedintele de varsta declara Consiliul local legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotararea Nr. 3.

 

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Secţiunea I

Preşedintele de şedinţă

A rt. 1 1 (1) Dupa declararea consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegerea preşedintelui de şedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritătii consilierilor in functie. Durata mandatului preşedintelui de şedinta nu poate fi mai mare de 3 luni. Acelaşi consilier poate fi ales preşedinte de şedinta cel mult de doua ori pe durata unui mandat. Mandatele nu pot fi consecutive.

(2) Dupa alegerea preşedintelui de şedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.

(3) Rezultatul alegerii preedintelui de şedinta se consemneaza in hotărârea nr. 4.

(4) Hotarârile nr. 1-4 se semneaza de preşedintele de varsta şi de cei doi asistenti şi se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au un caracter constatator nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor acţiuni in justitie.

 

Art. 12 (1) Preşedintele de şedinta exercita urmatoarele atribuţii principale:

a) supune votului consilierilor proiectele de hotarâri, asigura numarareavoturilor şi anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abtinerilor .

b) conduce şedinţele consiliului local;

c) semneaza hotararile adoptate de Consiliul local, precum şi procesul verbal al şedintei .

d) Supune votului consilierilor orice problema care intra în competenta de solutionare a consiliului.

e) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

f) asigura mentinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfaşurare a şedintelor.

(2) Preşedintele de şedinta îndeplineşte orice alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local.

Sectiunea II Alegerea viceprimarului

A rt. 1 3 (1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerile de candidati pentru alegerea viceprimarului se fac de către grupurile de consilieri sau de catre oricare dintre consilieri.

(3) Dupa înregistrarea candidaturilor preşedintele de şedinta acorda o pauza în timpul careia se completeaza buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabina special amenajata. Fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor şi va trebui sa scrie pe buletinul de vot cuvantul „DA” în dreptul numelui pe care doreşte  sa-l voteze.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut. votul majoritatii consilierilor în funcţie.

(6) În situatia in care nu s-a instituit majoritatea, se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeaşi şedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

Art. 14 Alegerea viceprimarului va fi consemnata in Hotararea nr. 5 a Consiliului local.

Art. 15 Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului Consiliului Local. În cazul in care mandatul consiliului local inceteaza înainte de expirarea mandatului de 4 ani, inceteaza de drept şi mandatul viceprimarului.

Sectiunea III Comisiile de specialitate

Art. 16 (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritătii membrilor şi i-au hotărari cu votul majoritătii rnembrilor lor.

(2) Comisia poate invita sa participe la şedintele sale şi, alte persoane care sa participe la dezbatere.

(3) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii, se face de fiecare, grup de consilier, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala şi domeniul in care işi desfaşoara activitatea.

(4) Un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza.

Art. 17 (1) Domeniile de activitate in care se organizeaza comisiile de specialitate denumirea acestora şi numarul de membrii va fi totdeauna impar, sunt :

1. Comisia pentru activitati economico - financiare, agricultura, de munca şi de protecţie sociala - 3sau 5 membrii ;

2. Comisia pentru invatamant sanatate şi familie, protectie copii, tineret şi sport, activitati social culturale şi culte -3 sau 5 membrii ;

3. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului şi turism - 3 sau 5 membrii ;

4. Comisia juridica, apararea ordinii publice şi de disciplina - 3 sau 5 membrii;

(2) Dupa constituire Consiliul Local stabileşte şi organizeaza comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(3) Şedintele, comisiei de specialitate, sunt, de regula publice.

(4) Pot fi membrii ai, comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art. 18 (1) Comisiile de specialiate au urmatoarele atributii principale:

a) analizeaza proiecte de hotarari ale consiliului local;

b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare.

c) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari şi asupra problemeloranalizate, pe care le prezinta consiliul local.

(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin hotarari ale Consiliului Local daca acestea, au legatura cu activitatea lor.

Art. 19 Fiecare comisie de specialitate işi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor, cate un preşedinte şi cate un secretar.

Art. 20 (l) Preşedintele comisiei de specialiate are urmatoarele atributii principale:

a) asigura reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;

b) convoaca şedintele comisiei;

c) conduce şedintele comisiei;

d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe şi alte persoane din afara cesteia, daca apreciaza ca este necesar.

e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care conduce;

f) sustine în şedintele de consiliu avizele formulate de comisie;

g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar;

h) indeplineşte orice alte atributii referitoare la activitatea comsiei.

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte urmatoarele atributii :

a) efectueaza apelul nominal şi tine evidenta participarii la şedinte a membrilor comisiei.

b) numara voturile şi informeaza pe preşedinte asupra cvorumului, necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari şi asupra rezultatului votarii;

c) asigura redactarea avizelor şi proceselor verbale.

 

Art. 21 Şedintele comisiilor de specialitate se desfăşoara de regula inaintea şedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a şedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.

 

Art. 22 (1) Convocarea şedintelor comisiei se face de catre preşedintele acesteia cu cel putin 3 zile înainte.

(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea preşedintelui.

(3) Participarea membrilor comisiei la şedintele acesteia este obligatorie.

(4) În caz de absenta la şedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatie de şedinta.

Daca absentele continua, fara a fi motivate preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevazute in competenta sa de statutul aleşilor locali.

 

Art. 23 (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre sau a celorlalte probleme specializate comisiei preşedintele va desemna un consilier care va prezenta problema aflata pe ordinea de zi.

(2) Consilierul desemnat potrivit alin.(1) va redacta avizul comisiei.

(3) avizul intocmit se va prezenta secretarului unitatii administrativ teritoriale.

 

Art. 24 (1) Lucrarile şedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia într-un proces –verbal. Dupa incheierea şedintei procesul -verbal va fi semnat de catre preşedintele şi secretarul comisiei.

(2) Preşedintele poate incuviinta ca procese1e-verbale ale şedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţa, cu excepţia proceselor- verbale intocmite in şedinţele ale caror lucrari s-au desfaşurat cu uşile inchise.

Art. 25 Votul in comisii este, de regula deschis. În anumite situatii comisia poate hotarâ ca votul sa fie secret.

Art. 26 Daca in urma dezbaterilor din şedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, preşedintele de şedinta poate hotarâ retrimiterea proiectului pentru reexaminare.

 

Sectiunea IV Alte dispoziţii

Art. 27 (1) Dupa depunerea jurămâmtului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.

(2) Primarul va ocupa in sala de şedinte un loc distinct.

(3) Daca la lucrarile Consiliului Local participa Prefectul, preşedintele Consiliului Judetean sau reprezentantii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.

Art. 28 (1) Dupa preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de catre preşedintele de şedinta se trece la ceremonia depunerii juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. În acest scop judecatorul sau alta persoana desemnata de preşedintele judecatoriei, prezinta in fata consiliului local hotararea de validare.

(2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul.

 

Art. 29 Secretarul oraşului participa în mod obligatoriu la şedintele consiliului local şi îi revin urmatoarele atributii:

a) asigura indeplinirea procedurii de convocare a consillului local la cererea primarului sau a cel putin o treime din numărul consilierilor în functie;

b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

c) efectueaza apelul nominal şi tine evidenta participarii la şedinta a consilierilor;

d) numara voturile şi consemneaza rezultatul votarii, pe care îl prezinta preşedintelui de şedinta;

e) infonrmeaza preşedintele de şedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarâri a consiliului;

f) asigura intocmirea procesului-verbal, pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei şedinte procesul- verbal, iar asupra continutului solicita acordul consilierilor;

g) asigura intocmirea dosarelor de şedinta, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

h) urmăreşte ca la deliberarea şi adopatarea unor hotarâri ale Consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificata;

i) prezintă in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarâri;

j) contrasemneaza, in conditiile legii şi al prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale;

k) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul odinei de zi a şedintelor ordinare ale consiliului local;

l) acorda membrilor consiliului asistenta şi sprijin de specialitate in desfaşurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarâri;

m) indeplineşte orice alte atributii stabilite de lege sau insarcinari date de consiliul local.

Art. 30 Primarul participa la şedintele consiliului local şi are dreptul sa işi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi.

Punctul de vedere al primarului se consemneaza in mod obligatoriu in procesul

-verbal de şedinţă.

 

CAPITOLUL III Functionarea Consiliului Local

Art. 31 (1) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialiate şi alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de şedinta transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinta locuitorilor prin orice mijloc de publicitate.

(2) Proiectul ordinei de zi se intocmeşte la propunerea primarului, consilierilor sau la solicitarea cetatenilor:

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.

(4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite dea vizul comsiilor de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se intocmeşte şi se depune la secretarul comunei inainte de intocmirea avizului.

Art. 32 (1) Consiliul local se intruneşte în şedinta ordinara, lunar la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate intruni şi in şedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului.

(3) Şedintele in care se dezbat proiecte de hotarâre cu caracter normativ vor fi intotdeauna publice, cu exceptia celor prevazute la art. 5 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

 

Art. 33 (1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului şi sa-şi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinta este obligat sa comunice acest lucru preşedintelui de şedinta sau secretarului.

 

Art. 34 Preşedintele de şedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri propune incheierea dezbaterii unei probleme puse în discutia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului.

 

Art.35 Dezbaterea problemelor se face, de regula, în ordine acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobate. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate i daca este cazul şeful compartimentului care a intocmit raportul.

 

Art. 36 (1) Persoanele care asista la şedintele publice, invitate sau din proprie initiativa trebuie sa respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(2) În cazul in care preşedintele de şedinta constata ca o persoana a încalcat regulamentul, va dispune avertizarea şi în ultima instanta, evacuarea acesteia din sala de şedinte.

Art. 37 Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la şedinţa, precum şi dialogul dintre vorbitori şi presoanele aflate în sala.

Art. 38 (1) Asupra proiectelor de hotarâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare.

Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulărilor.

(2) Procesele verbale intâlnite în şedintele publice ale consiliului local vor fi tacute publice la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001.

Art. 39 În cazul in care desfaşurarea lucrarilor este perturbata, preşedintele de şedinţa poate întrerupe dezbaterea.

 

Secţiuna a II a Elaborarea proiectelor de hotarâri

Art. 40 (1) Proiectele de hotarâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin mentionarea titlului şi a initiatorului.

(2) Proiectele de hotarâri se aduc la cunoştinta consilierilor de indata.

(3) Operatiunile prevazute la alin. 2 se realizeaza prin grija secretarului oraşului.

 

Art. 41 (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale Consiliului local apartine primarului, consilierilor sau cetăţenilor.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi initiat de unul sau mai mulţi cetaţeni cu drept de vot daca proiectul de hotarâre este susţinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitatii administrativ teritoriale.

(3) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa.

 

Art. 42 (1) Dupa examinarea proiectului comisia de specialitate a consiliului local intocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz respingerea proiectului.

(2) Avizul se transmite secretarului care va dispune masurile corespunzătoare.

 

Art. 43 Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şiavizare comisiilor de specialitate precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului.

 

Art. 44 Proiectele de hotarari şi celelalte propuneri insotite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu se inscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului in şedinta ordinara a acestuia.

 

Secţiunea a III a  Procedura de vot

Art.45 (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mânei sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinta ce modalitate de vot se va folosi in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileşte o anumita modalitate.

 

Art. 46 (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara şi precisa. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi de regula cuvinte da sau nu.

(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urnă.

 

Art. 47 Votarea prin apel nominal se desfăşoara in modul urmator: Preşedintele explica obiectul votarii şi sensul cuvintelor pentru şi contra. Secretarul oraşului va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica şi pronunţă cuvantul pentru sau contra în funcţie de opţiunea sa.

Art. 48 (1) Hotărârile şi alte propuneri se adopta cu votul majoritatii

consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament se dispune

altfel.

(2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile „contra”.

(3) Daca in sala de şedinte nu este intrunit cvorumul legal, preşedintele amână

votarea până la intrunirea acestuia.

 

Art. 49 Proiectele de hotaniri respinse de consiliu nu pot fi readuse in

dezbaterea acestuia in cursul aceleiaşi şedinte.

 

Art. 50 Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul verbal sa se consemneze

expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

 

CAPITOLUL IV

Art. 51 (1) Pentru o buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum şi

pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu

activitate permanenta, pe care va fi incadrat prin hotarare, o persoana care are studii

superioare juridice sau administrative.

(2) Funcţia pe care va fi încadrata personal se stabileşte prin hotarârea

consiliului local, iar selecţionarea acestei persoane se face pe baza de concurs sau

examen organizat in conditiile legii.

Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local.

Salarizarea persoanei se face potrivit legislatiei in vigoare, iar cheltuielile

aferente se suporta din bugetul local.

 

Art. 52 (1) Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata

se face de catre persoana angajata.

(2) Împutemicirea se semneaza de preşedintele de şedinta.

 

Art. 53 (1) Postul prevazut la art. 51 nu se include în numarul maxim de posturi

stabilit potrivit Ordonantei Guvemului nr. 80/2001, aprobata prin Legea nr.247/2002.

(2) Persoanei angajate nu i se aplica prevederile statutului funcţionarului public,

acesta urmand a-şi desfăşura activitatea pe baza de contract de munca.

(3) Persoana incadrata îşi desfăşoara activitatea sub coordonarea secretarului

oraşului şi colaboreaza cu acesta la pregatirea şedintelor consiliului local.

 

CAPITOLUL V Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

Art. 54 (1) Consilierii se pot adresa primarului, viceprimarului şi secretarului

oraşului, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local.

(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei intrebati vor raspunde, de regula imediat sau, daca nu este posibil la

urmatoarea şedinta a consiliului local.

 

Art. 55 Interpelarea consta într-o cerere prin care se solicita explicatii în

legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris pana la

urmatoarea şedinta a consiliului, sau oral la proxima şedinta.

 

Art. 56 (1) Orice cetăţean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local.

Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi solutionate potrivit

reglementarilor legale în vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

Secţiunea I

Drepturile şi obligaţiile consilierilor locali

Art. 57 Dupa validarea alegerilor, consilierului i se elibereaza legitimatia de

consilier.

 

Art. 58 (1) Pentru participarea la şedintele consiliului local ale comisiilor de

specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinta în cuantum şi în conditiile

stabilite de lege.

(2) Consilierul are dreptul, dupa caz la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor

de transport şi de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului.

 

Art. 59 Schimbarile survenite în activitatea consilierului în timpul exercitarii

mandatului se aduc la cunoştinta consiliului local în eel mult 10 zile de la producerea

acestora.

 

Art. 60 (1) Participarea consilierilor la şedintele consiliului local şi ale

comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedintele consiliului local sau ale comisiilor

de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obtinut aprobarea

consiliului, respectiv a preşedintelui comsiei, daca are motive temeinice.

(3) Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua şedinte consecutive va

fi sanctionat, potrivit prevederilor Statului aleşilor locali.

(4) Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisa adresata consiliului.

Solu!ionarea cererii se va face în conditiile şi cu procedura stabilită de Statutul

aleşilor locali.

 

Secţiunea a II a

Sancţiuni

Art. 61 (1) Încălcarea de catre consilieri a obligatiilor ce le revin în exercitarea

mandatului constituie abatere şi se sancţioneaza potrivit prevederilor statutului

aleşilor locali şi ale prezentului regulament.

(2) La aplicarea sancţiunilor se va tine seama de gravitatea abaterii frecventa

aeesteia şi conditiile producerii ei.

Art. 62 (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin cu privire la mentinerea ordinii

şi respectarea regulamentului în timpul şedintei consiliului preşedintele de şedinţă

poate aplica una din urmatoarele sanctiuni:

a) avertismente

b) chemarea la ordine

c) retragerea cuvântului

d) eliminarea din sala de şedinţă

(2) Eliminarea din sala de şedinţă echivalează cu absenţă nemotivată.

Art. 63 (1) Consiliul local poate hotărâ cu votul a cel putin doua treimi din

numărul membrilor săi aplicarea următoarelor sancţiuni consilierilor locali care, în

exercitarea mandatului au savârşit abateri de la prevederile legii şi ale prezentului

regulament:

a) interzieerea de a participa la lucrarile urmatoarei şedinte a consiliului;

b) excluderea temporara de la lucrarile consiliului şi ale comisiei de

specialitate; c) retragerea indemnizatiei de şedinţă, pentru una - doua şedinte.

(2) Pentru aplicarea sancţiunilor prevazute la alin. (1) lit. „a” şi „b” cazul se va

transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele

juridice.

Art. 64 Pe perioada sanctionarii consilierii în cauză nu sunt luaţi în calcul la

stabilirea cvorumului de lucru.

Art. 65 (1) Interzicerea participarii la urmatoarea şedinta a consiliului, precum

şi excluderea de la lucrarile consiliului şi ale comisiilor de specialitate au drept

consecinta neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectiva.

2) Excluderea temporară de la lucrarile consiliului şi ale comisiilor de

specialitate nu poate depaşi doua luni.

Art. 66 Pentru menţinerea ordinii in şedintele comisiilor de specialitate

preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedinţii de şedinţă.