October 21, 2020, 5:21 am
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Compartimente

ATRIBUTII :

 • elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;
 • elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
 • îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă;
 • aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
 • constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.

NUME SI PRENUME

GRAD PROFESIONAL

STAN ELENA

Expert achizitii publice

RAPORT DE ACTIVITATE  - vizualizare

ATRIBUTII :

 • organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de urmărire, încasare şi control a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice şi juridice;
 • constată şi stabileşte categoriile de impozite şi taxe directe şi indirecte datorate de persoanele fizice şi agenţii economici;
 • gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil .

PERSONAL:

NUME SI PRENUME

GRAD PROFESIONAL

STAN ELENA

REFERENT

BULUC ELENA

  REFERENT

RAPORT DE ACTIVITATE     - vizualizare

ATRIBUTII :

 • urmărirea execuţiei bugetare;
 • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • asigură centralizarea şi verificarea dărilor de seamă a instituţiilor finanţate din bugetul local precum şi întocmirea dării de seamă proprii;
 • întocmeşte deschideri de credite şi dispoziţii bugetare pentru toate activităţile cuprinse în bugetul local, etc.;

PERSONAL

NUME SI PRENUME

GRAD PROFESIONAL

ZAIT ELENA

REFERENT CONTABIL

AMARISOAEI LUMINITA

REFERENT

RAPORT DE ACTIVITATE  Zait Elena                     - vizualizare

RAPORT DE ACTIVITATE  Amarisoaei Luminita     - vizualizare

ATRIBUTII:

 • de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local;
 • de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
 • de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare, necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective;
 • de reprezentare a Consiliului Local pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

PERSONAL

NUME SI PRENUME

GRAD PROFESIONAL

PLUGARITA SULTANA NICOLETA

CONSILIER PR. SPAS

RAPORT DE ACTIVITATE  - vizualizare

  ATRIBUTII PRINCIPALE:

  • aplicarea legilor fondului funciar.
  • adeverinţe pentru şomaj, ajutor social, handicapaţi, şcoală, dispensar, etc. pe baza unei cereri tip completată de solicitant;
  • adeverinţă de rol agricol pe baza unei cereri scrise de mână;
  • certificat de producător agricol eliberat pe baza unei cereri tip şi după efectuarea verificării în teren;
  • adeverinţă de proprietate animale ce se eliberează după verificarea registrului de proprietari de animale (necesar pentru vânzarea animalelor pe piaţă);
  • titluri de proprietate eliberate în baza Legii 18/1991 sau a Legii 169/1997 sau a Legii 1/200 : solicitare comisie, deplasare comisie în teren şi verificare,
  • eliberarea procesului verbal de punere în posesie,
  • întocmirea fişei pentru eliberarea titlului şi eliberarea lui de către OCPI Neamt pentru întocmirea titlului de proprietate.

  PERSONAL

  NUME SI PRENUME

  GRAD PROFESIONAL

  BURAGA MIRELA - TEODORA

  CONSILIER 

  RAPORT DE ACTIVITATE 2009 - vizualizare

  ATRIBUTII PRINCIPALE

  • Eliberarea de certificate de urbanism şi autorizatii de constructie;
  • Eliberarea de certificate de urbanism şi autorizatii de constructie racorduri utilităţi;
  • Urmărirea executării lucrărilor în construcţii – disciplina în construcţii;
  • Lucrări de reparaţii imobile aparţinând Consiliului Local;
  • Întocmirea documentaţiilor pentru hotărâri ale Consiliului Local;
  • Eliberare autorizaţii ocupare domeniu public pe perioada limitata (cu ocazia diverselor evenimente)

  PERSONAL

  NUME SI PRENUME

  GRAD PROFESIONAL

  STAN IOAN

  REFERENT SPECIALITATE

  RAPORT DE ACTIVITATE 2009 - vizualizare

  ATRIBUTII PRINCIPALE

  • Efectuează măsurători topografice pentru punere în posesie
  • Întocmeşte fişele de punere în posesie
  • Efectuează măsurători topografice pentru persoanele fizice şi juridice în vederea delimitării parcelelor;
  • Probleme de mediu.

  PERSONAL

  NUME SI PRENUME

  GRAD PROFESIONAL

  SECARA IULIAN EMILIAN

  CONSILIER

  RAPORT DE ACTIVITATE  - vizualizare

  ATRIBUTII PRINCIPALE

  -desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  -verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
  -asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

  PERSONAL

  NUME SI PRENUME

  GRAD PROFESIONAL

  CHIRIAC CONSTANTIN

  REFERENT

  RAPORT DE ACTIVITATE 2009 - vizualizare

  Norme de protectie impotriva incendiilor - vizualizare

  ATRIBUTII PRINCIPALE

  • asigură aprovizionarea cu materiale, rechizite, birotică necesare pentru buna desfăşurare a activităţii din cadrul primăriei în baza necesarului intocmit de servicii;
  • intocmeşte şi conduce evidenţa obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din dotarea primăriei;
  • asigură curăţenia primăriei, etc.

  PERSONAL:

  NUME SI PRENUME

  FUNCTIE

  DOSOFTEI MARIA

  GUARD

  STAN CONSTANTIN

  SOFER

  ROMILA DORU 

  SOFER

  OANA ADRIAN CATALIN

  SOFER

  MUSTEATA-ATOMEI MIHAI

  PAZNIC

  PETRARIU GH STEFAN

  PAZNIC

  RAPORT DE ACTIVITATE 2009 - vizualizare

   

   

  Proiect SIPOCA35

  Banner

  VIZITATORI PE SITE

  We have 11 guests online